انتشار تصاویر جدید و نمای نزدیک از فرود تاریخی موشک فالکون ۹ بر روی سکوی شناور

انتشار تصاویر جدید و نمای نزدیک از فرود تاریخی موشک فالکون ۹ بر روی سکوی شناور
شرکت اسپیس ایکس که به تازگی موفق شد پس از چهار بار شکست موشک فالکون ۹ خود را با موفقیت بر روی سکوی شناور فرود آورد تصاویر جدید و نمای نزدیک از این تحول مهم منتشر کرده است.

انتشار تصاویر جدید و نمای نزدیک از فرود تاریخی موشک فالکون ۹ بر روی سکوی شناور

شرکت اسپیس ایکس که به تازگی موفق شد پس از چهار بار شکست موشک فالکون ۹ خود را با موفقیت بر روی سکوی شناور فرود آورد تصاویر جدید و نمای نزدیک از این تحول مهم منتشر کرده است.
انتشار تصاویر جدید و نمای نزدیک از فرود تاریخی موشک فالکون ۹ بر روی سکوی شناور

فروش بک لینک

روزنامه قانون