امکان ورود موقت کالاهای ایرانی به ۶۷ کشور جهان

امکان ورود موقت کالاهای ایرانی به ۶۷ کشور جهان
سند الحاق جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون ورود موقت (استانبول) تحویل سازمان جهانی گمرک (WCO) شده تا امکان ورود موقت کالاهای ایرانی به 67 کشور جهان فراهم شود.

امکان ورود موقت کالاهای ایرانی به ۶۷ کشور جهان

سند الحاق جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون ورود موقت (استانبول) تحویل سازمان جهانی گمرک (WCO) شده تا امکان ورود موقت کالاهای ایرانی به 67 کشور جهان فراهم شود.
امکان ورود موقت کالاهای ایرانی به ۶۷ کشور جهان