امضای بزرگترین قرارداد فروش نفت بین ایران و ایتالیا

امضای بزرگترین قرارداد فروش نفت بین ایران و ایتالیا
مهر نوشت: ایران و انی به عنوان بزرگترین شرکت نفتی ایتالیا، قرارداد یکساله‌ای به منظور فروش روزانه ۶۰ تا ۱۰۰ هزار بشکه نفت خام برای سال ۲۰۱۷ امضا کردند که بزرگترین قرارداد فروش نفت به ایتالیایی‌ها است.

امضای بزرگترین قرارداد فروش نفت بین ایران و ایتالیا

مهر نوشت: ایران و انی به عنوان بزرگترین شرکت نفتی ایتالیا، قرارداد یکساله‌ای به منظور فروش روزانه ۶۰ تا ۱۰۰ هزار بشکه نفت خام برای سال ۲۰۱۷ امضا کردند که بزرگترین قرارداد فروش نفت به ایتالیایی‌ها است.
امضای بزرگترین قرارداد فروش نفت بین ایران و ایتالیا