افشاگری مدیر تیم ملی در ۹۰ درباره جلسه جنجالی کروش و اسدی

افشاگری مدیر تیم ملی در ۹۰ درباره جلسه جنجالی کروش و اسدی
پیروانی در برنامه ۹۰ حرف های مهمی درباره مشکلات اسدی با تیم ملی به زبان آورد.

افشاگری مدیر تیم ملی در ۹۰ درباره جلسه جنجالی کروش و اسدی

پیروانی در برنامه ۹۰ حرف های مهمی درباره مشکلات اسدی با تیم ملی به زبان آورد.
افشاگری مدیر تیم ملی در ۹۰ درباره جلسه جنجالی کروش و اسدی

بک لینک