اظهار نظر صریح یورگن کلوب درباره سردار آزمون

اظهار نظر صریح یورگن کلوب درباره سردار آزمون
سرانجام یورگن کلوب با سئوالی درباره خرید ستاره ایرانی مواجه شد و آن را رد نکرد.

اظهار نظر صریح یورگن کلوب درباره سردار آزمون

سرانجام یورگن کلوب با سئوالی درباره خرید ستاره ایرانی مواجه شد و آن را رد نکرد.
اظهار نظر صریح یورگن کلوب درباره سردار آزمون