اشتباهی که برد شیرین را از مظلومی و استقلالی ها گرفت

اشتباهی که برد شیرین را از مظلومی و استقلالی ها گرفت
در ۹۰ مشخص شد که گل استقلال اهواز مقابل آبی ها باید مردود اعلام می شد.

اشتباهی که برد شیرین را از مظلومی و استقلالی ها گرفت

در ۹۰ مشخص شد که گل استقلال اهواز مقابل آبی ها باید مردود اعلام می شد.
اشتباهی که برد شیرین را از مظلومی و استقلالی ها گرفت

بک لینک