اسیری ایرانی که باعث برکناری سرلشکر عراقی شد

اسیری ایرانی که باعث برکناری سرلشکر عراقی شد
سرگذشت ملاصالح قاری (مترجم اسرای ایرانی) به نگارش رضیه غبیشی و به همت نشر شهید کاظمی قم در دسترس علاقه‌مندان به خاطرات جنگ قرار گرفته است.

اسیری ایرانی که باعث برکناری سرلشکر عراقی شد

سرگذشت ملاصالح قاری (مترجم اسرای ایرانی) به نگارش رضیه غبیشی و به همت نشر شهید کاظمی قم در دسترس علاقه‌مندان به خاطرات جنگ قرار گرفته است.
اسیری ایرانی که باعث برکناری سرلشکر عراقی شد

دانلود shareit