ارشاد سالن تئاتر، ویژه معلولان راه‌اندازی کند

ارشاد سالن تئاتر، ویژه معلولان راه‌اندازی کند
معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری البرز با تأکید بر ضرورت اجرای قانون جامع مناسب سازی در راستای تحقق مطالبه شهروندی معلولان گفت: علاوه بر اینکه قانون تکالیف دستگاه ها را در این زمینه مشخص کرده است؛اداره کل ارشاد البرز نیز ملزم به پیش بینی مکان مناسب جهت تردد معلولان و افزایش فعالیت های فرهنگی و هنری است.

ارشاد سالن تئاتر، ویژه معلولان راه‌اندازی کند

معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری البرز با تأکید بر ضرورت اجرای قانون جامع مناسب سازی در راستای تحقق مطالبه شهروندی معلولان گفت: علاوه بر اینکه قانون تکالیف دستگاه ها را در این زمینه مشخص کرده است؛اداره کل ارشاد البرز نیز ملزم به پیش بینی مکان مناسب جهت تردد معلولان و افزایش فعالیت های فرهنگی و هنری است.
ارشاد سالن تئاتر، ویژه معلولان راه‌اندازی کند