ادای دین به عطار در «چشم شب روشن»

ادای دین به عطار در «چشم شب روشن»
شب گذشته یک انیماتور، به همراه یک نقاش و مجسمه ساز مهمانان برنامه «چشم شب روشن» با اجرای محمد صالح علا بودند.

ادای دین به عطار در «چشم شب روشن»

شب گذشته یک انیماتور، به همراه یک نقاش و مجسمه ساز مهمانان برنامه «چشم شب روشن» با اجرای محمد صالح علا بودند.
ادای دین به عطار در «چشم شب روشن»