اتفاق جالب توجه در نمازجمعه اهواز و انفعال رسانه‌های معاند