آیا زلزله امشب رودهن به گسل ملارد و تهران مرتبط است؟

آیا زلزله امشب رودهن به گسل ملارد و تهران مرتبط است؟
باشگاه خبرنگاران نوشت: عضو پژوهشگاه زلزله شناسی در مورد با زلزله امشب رودهن و برخی اخبار مبنی بر ارتباط آن با گسل تهران توضیحاتی داد.

آیا زلزله امشب رودهن به گسل ملارد و تهران مرتبط است؟

باشگاه خبرنگاران نوشت: عضو پژوهشگاه زلزله شناسی در مورد با زلزله امشب رودهن و برخی اخبار مبنی بر ارتباط آن با گسل تهران توضیحاتی داد.
آیا زلزله امشب رودهن به گسل ملارد و تهران مرتبط است؟