آنتی ویروسی برای یارانه ۲۵۰ هزار تومانی /وعده های احمدی نژاد توخالی اند؟

آنتی ویروسی برای یارانه ۲۵۰ هزار تومانی /وعده های احمدی نژاد توخالی اند؟
واقعیت این است که منابعی برای وعده یارانه ۲۵۰ هزار تومانی وجود ندارد و چنین وعده ای اساسا توخالی است.

آنتی ویروسی برای یارانه ۲۵۰ هزار تومانی /وعده های احمدی نژاد توخالی اند؟

واقعیت این است که منابعی برای وعده یارانه ۲۵۰ هزار تومانی وجود ندارد و چنین وعده ای اساسا توخالی است.
آنتی ویروسی برای یارانه ۲۵۰ هزار تومانی /وعده های احمدی نژاد توخالی اند؟

خرید بک لینک