آموزش تخصصی برای کارگردانان حرفه ای گیلان

آموزش تخصصی برای کارگردانان حرفه ای گیلان
ایرنا نوشت: معاون هنری اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی گیلان گفت: کارگاه آموزشی تخصصی دراماتورژی (نمایش پردازی) برای کارگردانان حرفه ای استان تعریف شده است.

آموزش تخصصی برای کارگردانان حرفه ای گیلان

ایرنا نوشت: معاون هنری اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی گیلان گفت: کارگاه آموزشی تخصصی دراماتورژی (نمایش پردازی) برای کارگردانان حرفه ای استان تعریف شده است.
آموزش تخصصی برای کارگردانان حرفه ای گیلان

اندروید