آمادگی شرکت گاز برای گازرسانی به روستاهای جاده چالوس

آمادگی شرکت گاز برای گازرسانی به روستاهای جاده چالوس
ایسنا ‘نوشت: مدیرعامل شرکت گاز استان البرز از آمادگی این سازمان برای گازرسانی به ۱۵ روستای جاده چالوس خبر داد.

آمادگی شرکت گاز برای گازرسانی به روستاهای جاده چالوس

ایسنا ‘نوشت: مدیرعامل شرکت گاز استان البرز از آمادگی این سازمان برای گازرسانی به ۱۵ روستای جاده چالوس خبر داد.
آمادگی شرکت گاز برای گازرسانی به روستاهای جاده چالوس