آقای روحانی ؛ این بود نتیجه اجرای برجام!؟

هنوز حدود یک ماه از اجرای توافقنامه اتمی ایران با جامعه بین المللی نگذ شته از سوی مخالفانی که آنان را دلواپس می خوانند، با مواضع، سخنان ،عناوین تیتر روزنامه ها و نشریات، مقالات در سایت ها و تجمعات گوناگون مشابه ابتدای انقلاب ایران ، امروز علیه رئیس روحانی روبرو هستیم.
“چرا ارزانی نمی شود!!!”.
“چرا نفت نمی فروشید . پس نتیجه فرجام چی شد!؟”.
“” چرا نفت می فروشید؟”.
“چرا همچنان پرواز ها با تاخیر انجام می شود، هواپیما های جدید کجاست!!؟.
” آقای روحانی این بود نتیجه توافق هسته یی؟ بروید هواپیمای نو بخرید!!”.
” پس اثر اجرای برجام برزندگی مردم کجاست!!”.

بازی آزاد