آقای حجاریان این آسیب‌شناسی شما را هم گمراه می‌کند!