آغاز مبادلات تجاری کره جنوبی و ایران با یورو

آغاز مبادلات تجاری کره جنوبی و ایران با یورو
میزان نوشت: وزیر دارایی کره جنوبی از آغاز مبادلات تجاری این کشور با ایران با استفاده از یورو خبر داد.

آغاز مبادلات تجاری کره جنوبی و ایران با یورو

میزان نوشت: وزیر دارایی کره جنوبی از آغاز مبادلات تجاری این کشور با ایران با استفاده از یورو خبر داد.
آغاز مبادلات تجاری کره جنوبی و ایران با یورو

ماشین های جدید