آغاز عصر غافلگیری؟

آغاز عصر غافلگیری؟
دنیای اقتصاد نوشت: چهارشنبه، تمام جهانیان روز خود را با شگفتی ترامپ آغاز کردند؛ شگفتی‌ای که نه‌تنها سیاستمداران، بلکه معامله‌گران بازارهای گوناگون را نیز به واکنش واداشت.

آغاز عصر غافلگیری؟

دنیای اقتصاد نوشت: چهارشنبه، تمام جهانیان روز خود را با شگفتی ترامپ آغاز کردند؛ شگفتی‌ای که نه‌تنها سیاستمداران، بلکه معامله‌گران بازارهای گوناگون را نیز به واکنش واداشت.
آغاز عصر غافلگیری؟

oxin channel