آشتی یا قهر و جدال! مساله این است

انتخابات متفاوت اسفند ۹۴ می تواند آغازی بر یک آشتی جدی میان دو جناح همراه با حفظ رقابت سالم باشد، چنان کهمی تواند شروع نبردی تازه و باز هم صرف انرژهای موجود برای تعمیق اختلافات باشد، چیزی که مسلم به ضرر ملت و کشور است.

استخدام

کانون نماز