آسیب‌های اجتماعی؛ فرصت یا تهدید؟

آسیب‌های اجتماعی؛ فرصت یا تهدید؟
عمدتا زمانی که می‌شنویم جامعه‌ای درگیر آسیب‌های اجتماعی است، بلافاصله به ذهن ما وضعیتی تهدیدآمیز مجسم می‌شود که باید برای رفع آن تهدید اقدام کرد تا سلامت به جامعه بازگردد و همه چیز امن و امان شود.

آسیب‌های اجتماعی؛ فرصت یا تهدید؟

عمدتا زمانی که می‌شنویم جامعه‌ای درگیر آسیب‌های اجتماعی است، بلافاصله به ذهن ما وضعیتی تهدیدآمیز مجسم می‌شود که باید برای رفع آن تهدید اقدام کرد تا سلامت به جامعه بازگردد و همه چیز امن و امان شود.
آسیب‌های اجتماعی؛ فرصت یا تهدید؟