آخرین تلاش ها برای کنار زدن کفاشیان!/ او نمی تواند در انتخابات شرکت کند؟

آخرین تلاش ها برای کنار زدن کفاشیان!/ او نمی تواند در انتخابات شرکت کند؟
قرار است انتخابات فدراسیون فوتبال مثل انتخابات ریاست جمهوری شود،اینکه هر فردی پس از ۸ سال نتواند در انتخابات دوره بعد شرکت کند.

آخرین تلاش ها برای کنار زدن کفاشیان!/ او نمی تواند در انتخابات شرکت کند؟

قرار است انتخابات فدراسیون فوتبال مثل انتخابات ریاست جمهوری شود،اینکه هر فردی پس از ۸ سال نتواند در انتخابات دوره بعد شرکت کند.
آخرین تلاش ها برای کنار زدن کفاشیان!/ او نمی تواند در انتخابات شرکت کند؟

خرید بک لینک