آتش سوزی اردوگاه پناهجویان در فرانسه /عکس

این روزها موضوع آوارگی پناهجویان کشورهای مختلف تبدیل به معضلی فراگیر برای بسیاری از دولت ها شده است.

علم و فناوری

مدرسه