مطهری شاید یک نشانه بشود

مطهری شاید یک نشانه بشودقصه شاید تلخ تر از این نگاره باشد، شاید همه اش قصه باشد برای ندیدن فاجعه هایی که به انتظارمان نشسته اند و شاید هم تفاسیر…

READ MORE