خبرهایی که هیچ کس دوست ندارد

خبرهایی که هیچ کس دوست نداردخبرها به دو دلیل تا به مخاطب برسند دستکاری می‌شوند؛ اول و اغلب به سفارش خود مخاطب، دوم و گهگاه به سفارش ایدئولوژی خبرگزاری و…

READ MORE