یکسان سازی حقوق کارکنان شهرداری به منزله یکسان سازی قراردادها نیست

یکسان سازی حقوق کارکنان شهرداری به منزله یکسان سازی قراردادها نیسترئیس کمیسیون نظارت و بازرسی شورا گفت: یکسان سازی حقوق کارکنان شهرداری به منزله یکسان سازی قراردادها نیست. یکسان سازی…

READ MORE