رویایی به نام شهروندی

رویایی به نام شهروندیبا رواج مهاجرت روستائیان، یا دور هم نشینی روستاها در شهرها شکل گرفته و اجتماعاتی از فضاهای روستایی ایجاد شد که سازنده ی روابط اولین قومیتی هستند….

READ MORE