همایون اسعدیان :تفاوت کارگردان خوب با بقیه در خلاقیت و شیوه اجرای فیلمنامه است

همایون اسعدیان :تفاوت کارگردان خوب با بقیه در خلاقیت و شیوه اجرای فیلمنامه استهمایون اسعدیان کارگردان سینما تاکید کرد تفاوت یک کارگردان خوب با یک کارگردان متوسط در آگاهی به…

READ MORE