برد تاریخی ایران در نشست اوپک

برد تاریخی ایران در نشست اوپکایرنا نوشت: استاد دانشگاه شهید بهشتی گفت: توافق به دست آمده، پیروزی بزرگی برای ایران و عربستان بود و همین مساله می تواند الگویی برای…

READ MORE