تنها راه برون‌رفت شهرداری‌ها از چالش های پیش روی اهتمام به اقتصاد مقاومتی است

تنها راه برون‌رفت شهرداری‌ها از چالش های پیش روی اهتمام به اقتصاد مقاومتی استرئیس شورای اسلامی شهر زنجان گفت: اقتصاد مقاومتی دقیق‌ترین، کامل‌ترین و کارآمدترین مدل مدیریتی بوده و تنها…

READ MORE