جرم تو زادگاه تو است

جرم تو زادگاه تو استدیدگاه‌های تبعیض‌آمیز – به هر بهانه‌ای – قابل پذیرش نیستند. جرم تو زادگاه تو است دیدگاه‌های تبعیض‌آمیز – به هر بهانه‌ای – قابل پذیرش نیستند.جرم تو…

READ MORE