غائبان وام ازدواج

غائبان وام ازدواجایسنا نوشت:سامانه وام ازدواج ۲۹ بانکی شد. اکنون جای شش بانک و موسسه دیگر در پرداخت این تسهیلات خالی مانده است،غائبانی که مکلف به ورود هستند. غائبان وام…

READ MORE