نوسانات ارز طبیعی است

نوسانات ارز طبیعی استوزیر اقتصاد نوسانات روزهای اخیر ارز را طبیعی دانست و گفت : این نوسانات مقطعی است و جای نگرانی نیست. نوسانات ارز طبیعی است وزیر اقتصاد نوسانات…

READ MORE