نویسنده برنده نوبل ادبیات درگذشت

نویسنده برنده نوبل ادبیات درگذشتایمره کرتس نویسنده مجار و برنده نوبل ادبیات سال ۲۰۰۲ در ۸۶ سالگی درگذشت. نویسنده برنده نوبل ادبیات درگذشت ایمره کرتس نویسنده مجار و برنده نوبل…

READ MORE