اخراج روزنامه نگاران و کارمندان به دلیل کاهش بهای نفت/الجزیره ۵۰۰ نیروی کار خود را تعدیل می کند

اخراج روزنامه نگاران و کارمندان به دلیل کاهش بهای نفت/الجزیره ۵۰۰ نیروی کار خود را تعدیل می کندشبکه تلویزیونی الجزیره بخش بین الملل خود را تعدیل نیرو می کند. اخراج…

READ MORE