احمدی نژاد بر می گردد!

احمدی نژاد بر می گردد!روزگاری پدرت شیری بود/ پدرت شیرِ جهانگیری بود/ غیب میکرد به یک آن دکلی/ با چه ترفند و چه عکس العملی! احمدی نژاد بر می گردد!…

READ MORE