مهمترین دغدغه مجموعه مدیریت شهری زنجان اتمام پروژه های عمرانی تاثیرگذار است

مهمترین دغدغه مجموعه مدیریت شهری زنجان اتمام پروژه های عمرانی تاثیرگذار استرئیس شورای اسلامی شهر زنجان گفت: تکمیل پروژه های عمرانی ناتمام از اصلی ترین دغدغه های مدیریت شهری زنجان…

READ MORE