پیامدهای درگذشت آیت‎الله

پیامدهای درگذشت آیت‎اللهآیت‎الله هاشمی را نه یک قدیس که یک سیاستمدار می‎دانم، آنچه امروز کشور برای عبور از الیگارشی گروه‎های سیاسی تندرو و پر صدا در داخل که پیام بیرونی‎اش…

READ MORE