وزارت خارجه آمریکا نسبت به خروج نظامیان روسیه از پایگاه هوایی همدان ابراز تردید کرد

وزارت خارجه آمریکا نسبت به خروج نظامیان روسیه از پایگاه هوایی همدان ابراز تردید کردوزارت امورخارجه آمریکا درخصوص خروج نظامیان روسیه از پایگاه هوایی ایران تردید دارد. وزارت خارجه آمریکا…

READ MORE