مسجد جامع کرمان

مسجد جامع کرمان

اظهوراسلام مسجد كه یكی از عناصر شهری بود وهسته مركزی شهربه حساب می آمد . به عناصر كالبدی شهرهای اسلامی افزوده شد وبه تدریج باارزش ترین عناصر به شمار آمد . باگسترش اسلام از ۱۴۰۰ سال پیش تاكنون درشهرهای اسلامی كم كم آتشكده ها به نفع مساجد عقب نشینی كردند. درشهرهای ایرانی هرمحله لااقل یك مسجد دارد كه روزانه درسه نوبت محل اجتماع نماز گزاران ومسلمانان می شود .

روزهای جمعه نیز مردم محلات ما ، درمحلی كه مسجد جامع شهرنامیده می شود ، به اعمال عبادی – سیاسی مشغول می شوند . مسجد جامع ، ارگ وبازار سه نهادی بودندكه هسته مركزی شهركرمان راپدید آوردند. مسجد جامع كه بنای آن به قرن چهاردهم میلادی باز می گردد. محل اصلی برپایی نماز جماعت كرمانیان بود . مسجد جامع به جهت موقعیت مهم وارزش خاصی كه دارد درجواربازار ودرقلب شهرواقع شده است كه همجواری مسجد جامع به شهرهای اسلامی ارزش خا صی می داده است .

زیرا مساجد اسلامی درشهرهای ایرانی ، تنهافضایی برای عبادت نبوده بلكه علاوه برآن جلسات وعظ ، خطابه وارشاد مسلمانان وحلقه ها ومجالس درس وبجث نیز درآن تشكیل می شده است . به علاوه مركزی برای مبارزه بوده است . به طوری كه می دانیم درزمان انقلاب اسلامی نیز مسجد جامع محل تجمع وتحصن وكانون مبارزه ای گرم علیه رژیم گذشته بود وبه همین دلیل قبل از پیروزی انقلاب به دست عاملان رژیم گذشته به آتش كشیده شد . مسجد جامع كرمان درزاویه دوظلع بازار قدمگاه وبازار مظفری واقع شده است . درهای ورودی آن از جنوب به بازار قدمگاه واز شمال به خیابان شریعتی واز شرق به میدان شهدا باز می شود .

این بنا درظلع شرقی سردری رفیع وعظیم دارد كه باكاشیكاری زیبایی تزیین شده وبرج ساعت آن زینت بخش این سردررفیع است . دربنای مسجد برطبق اصول قرینه سازی ، ایوان بزرگ تابستانی وزمستانی هم درنظر گرفته شده ودرقسمت شرقی آن ساختمان مهدیه است. تعدادی از مغازه های قدمگاه وبازار مظفری وقف مخارج این مسجد است.