۸۰۴ هکتار از اراضی استان زنجان طعمه حریق شد

۸۰۴ هکتار از اراضی استان زنجان طعمه حریق شد
در سال گذشته ۸۰۴ هکتار از اراضی سطح استان زنجان طعمه حریق شد.

۸۰۴ هکتار از اراضی استان زنجان طعمه حریق شد

در سال گذشته ۸۰۴ هکتار از اراضی سطح استان زنجان طعمه حریق شد.
۸۰۴ هکتار از اراضی استان زنجان طعمه حریق شد

فروش بک لینک