۴۲ بسته سرمایه‌گذاری حوزه گردشگری در انتظار سرمایه‌گذاران

۴۲ بسته سرمایه‌گذاری حوزه گردشگری در انتظار سرمایه‌گذاران
«خبرجنوب» نوشت: از سال گذشته تا کنون 920 میلیارد تومان مجوز در بخش گردشگری استان صادر شده است.

۴۲ بسته سرمایه‌گذاری حوزه گردشگری در انتظار سرمایه‌گذاران

«خبرجنوب» نوشت: از سال گذشته تا کنون 920 میلیارد تومان مجوز در بخش گردشگری استان صادر شده است.
42 بسته سرمایه‌گذاری حوزه گردشگری در انتظار سرمایه‌گذاران

خبرگزاری مهر