۴۰۰ مقام قضایی روسیه متهم به اختلاس شدند

۴۰۰ مقام قضایی روسیه متهم به اختلاس شدند
ایرنا نوشت: رئیس کمیته تحقیقات روسیه اعلام کرد: اکنون ۴۰۰ دادستان، قاضی و بازپرس به دلیل اختلاس تحت پیگرد قانونی هستند.

۴۰۰ مقام قضایی روسیه متهم به اختلاس شدند

ایرنا نوشت: رئیس کمیته تحقیقات روسیه اعلام کرد: اکنون ۴۰۰ دادستان، قاضی و بازپرس به دلیل اختلاس تحت پیگرد قانونی هستند.
۴۰۰ مقام قضایی روسیه متهم به اختلاس شدند