شبکۀ “الجزیره آمریکا” بسته شد

شبکۀ “الجزیره آمریکا” بسته شد
العالم نوشت: شبکۀ “الجزیره آمریکا”، پس از سه سال تلاش پرهزینه و ناکام برای ورود به عرصۀ تلویزیون کابلی در ایالت متحده، تعطیل شد.

شبکۀ “الجزیره آمریکا” بسته شد

العالم نوشت: شبکۀ “الجزیره آمریکا”، پس از سه سال تلاش پرهزینه و ناکام برای ورود به عرصۀ تلویزیون کابلی در ایالت متحده، تعطیل شد.
شبکۀ “الجزیره آمریکا” بسته شد

بک لینک رنک ۴

عکس