آیا تعبیر “آشغال” درباره همه معترضین به کار برده شد؟/ اشکال حرف آقای صدیقی؟!

آیا تعبیر “آشغال” درباره همه معترضین به کار برده شد؟/ اشکال حرف آقای صدیقی؟!

گروه سیاسی جهان نیوز، محسن مهدیان: “آقای صدیقی فرمودند “مردم مثل دریا آشغال ها را شستند.”

با تسامح می شود چنین گفت؛

احتمالا سهو لسان آقای صدیقی در مثال زدنست. چون اجتماع مردم را دریا دانستند،  خواستند به شستن ناپاکی ها اشاره کنند و تعبیر آشغال و ….

واگرنه مگر مردم دریا هستند که معترضین آشغال باشند؟

بعد هم‌مردم برای تقابل با منافقین به صحنه آمدند نه همه معترضین؛ پس تعبیر آشغال بعید نیست.

اما خب مخاطب حق دارد اینطور برداشت نکند. چون سخن آقای صدیقی رهزنی های بسیاری دارد.

اما اگر به تسامح عبور نکنیم این حرف اشکال مهمتری دارد؛

چرا امروز جناب صدیقی؟!  چرا بعد از آمدن مردم؟ چرا بعد از سخنان رهبری؟

آیا تریبون شما، تنها خطبه نماز جمعه است؟

کاش خبرنگاران رسانه ها از جمله صدا و سیما لیست کسانی که تماس گرفتند تا اعلام موضع کنند و نکردند را منتشر کنند.

این سخنان برای امروز نیست. چون اعلام مواضع با تاخیرست، ادبیات مان هم کهنه و تاریخ مصرفش گذشته است.

این ادبیات برای امروز نیست، ادبیات تعریضی و گوشه وکنایه دار برای روزهای اغتشاش است تا خط گم نشود. ادبیات امروز که همه چیز روشن شده است، استدلال است.

گرفتاری جدی ما تاخیر همیشگی خواص است. چکنیم؟!

همیشه تاخیرها ناشی از “حق ناشناسی” نیست؛ خیلی وقت ها از “زمان ناشناسی” است.

من اشکال سخن آقای صدیقی را اینطور می فهمم.

*واکنش ضرغامی به سخنان خطیب نماز جمعه تهران

عزت الله ضرغامی گفت: تعبیر کلی “آشغال” در مورد معترضین، مشابه “خس و خاشاک” هزینه ساز است.

ضرغامی در کانال تلگرامی خود در ادامه نوشت: کلام غیردقیق، زمینه‌ساز فهم نادرست و بروز فتنه است.

آیا تعبیر “آشغال” درباره همه معترضین به کار برده شد؟/ اشکال حرف آقای صدیقی؟!

گروه سیاسی جهان نیوز، محسن مهدیان: “آقای صدیقی فرمودند “مردم مثل دریا آشغال ها را شستند.”

با تسامح می شود چنین گفت؛

احتمالا سهو لسان آقای صدیقی در مثال زدنست. چون اجتماع مردم را دریا دانستند،  خواستند به شستن ناپاکی ها اشاره کنند و تعبیر آشغال و ….

واگرنه مگر مردم دریا هستند که معترضین آشغال باشند؟

بعد هم‌مردم برای تقابل با منافقین به صحنه آمدند نه همه معترضین؛ پس تعبیر آشغال بعید نیست.

اما خب مخاطب حق دارد اینطور برداشت نکند. چون سخن آقای صدیقی رهزنی های بسیاری دارد.

اما اگر به تسامح عبور نکنیم این حرف اشکال مهمتری دارد؛

چرا امروز جناب صدیقی؟!  چرا بعد از آمدن مردم؟ چرا بعد از سخنان رهبری؟

آیا تریبون شما، تنها خطبه نماز جمعه است؟

کاش خبرنگاران رسانه ها از جمله صدا و سیما لیست کسانی که تماس گرفتند تا اعلام موضع کنند و نکردند را منتشر کنند.

این سخنان برای امروز نیست. چون اعلام مواضع با تاخیرست، ادبیات مان هم کهنه و تاریخ مصرفش گذشته است.

این ادبیات برای امروز نیست، ادبیات تعریضی و گوشه وکنایه دار برای روزهای اغتشاش است تا خط گم نشود. ادبیات امروز که همه چیز روشن شده است، استدلال است.

گرفتاری جدی ما تاخیر همیشگی خواص است. چکنیم؟!

همیشه تاخیرها ناشی از “حق ناشناسی” نیست؛ خیلی وقت ها از “زمان ناشناسی” است.

من اشکال سخن آقای صدیقی را اینطور می فهمم.

*واکنش ضرغامی به سخنان خطیب نماز جمعه تهران

عزت الله ضرغامی گفت: تعبیر کلی “آشغال” در مورد معترضین، مشابه “خس و خاشاک” هزینه ساز است.

ضرغامی در کانال تلگرامی خود در ادامه نوشت: کلام غیردقیق، زمینه‌ساز فهم نادرست و بروز فتنه است.

آیا تعبیر “آشغال” درباره همه معترضین به کار برده شد؟/ اشکال حرف آقای صدیقی؟!