شرکت های ژاپنی و چینی برندگان مناقصه اجرای طرح ‘تاپی’

شرکت های ژاپنی و چینی برندگان مناقصه اجرای طرح ‘تاپی’
ایرنا نوشت: رسانه های پاکستانی از برنده شدن شدن شرکت های ژاپنی و چینی در مناقصه قرارداد توسعه میدان گازی و احداث خط لوله گاز مربوط به طرح انتقال گاز از ترکمنستان به افغانستان، پاکستان و هند معروف به خط لوله ‘تاپی’ خبر دادند.

شرکت های ژاپنی و چینی برندگان مناقصه اجرای طرح ‘تاپی’

ایرنا نوشت: رسانه های پاکستانی از برنده شدن شدن شرکت های ژاپنی و چینی در مناقصه قرارداد توسعه میدان گازی و احداث خط لوله گاز مربوط به طرح انتقال گاز از ترکمنستان به افغانستان، پاکستان و هند معروف به خط لوله ‘تاپی’ خبر دادند.
شرکت های ژاپنی و چینی برندگان مناقصه اجرای طرح ‘تاپی’

پایگاه خبری مبارز