دستیابی نیروهای امنیتی عراق به “بانک اطلاعات داعش”

دستیابی نیروهای امنیتی عراق به “بانک اطلاعات داعش”
ایسنا نوشت: یک منبع امنیتی در استان نینوا گفت: نیروهای اطلاعاتی عراق توانستند به “بانک اطلاعات داعش” از جمله پرونده‌ها و قراردادهایی در جنوب شهر موصل دست یابند.

دستیابی نیروهای امنیتی عراق به “بانک اطلاعات داعش”

ایسنا نوشت: یک منبع امنیتی در استان نینوا گفت: نیروهای اطلاعاتی عراق توانستند به “بانک اطلاعات داعش” از جمله پرونده‌ها و قراردادهایی در جنوب شهر موصل دست یابند.
دستیابی نیروهای امنیتی عراق به “بانک اطلاعات داعش”