پلمپ ۱۰ واحد صنفی متخلف در شهرستان “سامان”

پلمپ ۱۰ واحد صنفی متخلف در شهرستان “سامان”
فرمانده انتظامی شهرستان”سامان” از پلمپ ۱۰ واحد صنفی متخلف در این شهرستان، خبر داد.

پلمپ ۱۰ واحد صنفی متخلف در شهرستان “سامان”

فرمانده انتظامی شهرستان”سامان” از پلمپ ۱۰ واحد صنفی متخلف در این شهرستان، خبر داد.
پلمپ ۱۰ واحد صنفی متخلف در شهرستان “سامان”