کل‌جهان عرب‌یک”ژنرال‌سلیمانی” برای مبارزه با تروریست‌ها ندارد