خیز یک جریان در دولت برای عزل “دیپلمات انقلابی” وزارت خارجه

به گزارش جهان، یک مسئول بلند پایه دولتی، فشار مضاعفی را به وزارت خارجه وارد آورده و خواستار برکناری هر چه سریع تر این دیپلمات انقلابی وزارت خارجه شده است.

این مقام بدون اشاره به تلاش این دیپلمات کهنه کار، مواضع انقلابی ایشان در قبال منطقه و همچنین هماهنگ نبودن با موضع دولت! را دلیل اصلی پیشنهاد خود ذکر کرده است.

نزدیکی به قاسم سلیمانی اتهام دیگر امیرعبداللهیان بوده که باعث شده دولتی ها به فکر تعویض ایشان در این مقطع حساس باشند.

برخی کشورهای عربی منطقه نیز از مواضع امیرعبداللهیان اظهار گله مندی کرده و آن را در راستای تنش زدایی دولت روحانی! ندانسته بودند.

 

href=”http://jahannews.com/fa/doc/news/474813/%D8%AE%DB%8C%D8%B2-%DB%8C%DA%A9-%D8%AC%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D8%B9%D8%B2%D9%84-%D8%AF%DB%8C%D9%BE%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%86%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%A8%DB%8C-%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D9%87″>

شهر خبر

عرفان دینی