۹۶ میلیارد و ۹۷۰ میلیون تومان خسارت‎ حوادث طبیعی در سال ۹۵

۹۶ میلیارد و ۹۷۰ میلیون تومان خسارت‎ حوادث طبیعی در سال ۹۵
مدیرکل مدیریت بحران استانداری همدان گفت: ۴۶ مورد حادثه طبیعی استان همدان از ابتدای سال در سامانه ثبت شده است، که میزان خسارت‌های وارده آن 96 میلیارد و 970 میلیون تومان می باشد.

۹۶ میلیارد و ۹۷۰ میلیون تومان خسارت‎ حوادث طبیعی در سال ۹۵

مدیرکل مدیریت بحران استانداری همدان گفت: ۴۶ مورد حادثه طبیعی استان همدان از ابتدای سال در سامانه ثبت شده است، که میزان خسارت‌های وارده آن 96 میلیارد و 970 میلیون تومان می باشد.
۹۶ میلیارد و ۹۷۰ میلیون تومان خسارت‎ حوادث طبیعی در سال ۹۵